Przedwczesne i późniejsze wykazanie obowiązku podatkowego VAT

Jednym z obowiązków podatnika jest prawidłowe określenie obowiązku podatkowego. W niniejszym artykule przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące przedwczesnego oraz późniejszego wykazania obowiązku VAT.

Wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego

Każdy podatnik może wystawić fakturę przed wykonaniem usługi czy dostawy towarów. Jednak istnieją ustawowe ramy czasowe, które dotyczą sporządzenia takiej faktury. Ich naruszenie wiąże się z pewnymi konsekwencjami, które odnoszą się nie tylko do sprzedawcy, ale i nabywcy. Faktura nie może zostać wystawiona wcześniej niż 30 dni przed zakończeniem dostawy, wykonaniem usługi oraz nie później niż 15 dni po miesiącu, w którym ta usługa czy dostawa została dokonana.

Szczególne terminy wystawiania faktur

Niektóre czynności zostały objęte specjalnymi terminami w przypadku wystawiania faktur:

  1. Wykonywane na rzecz podatnika usługi budowlane bądź budowlano-montażowe – nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi.
  2. Dostawy drukowanych książek – nie później niż 60 dni od dnia wydania towarów. Jednak, kiedy w umowie znajduje się punkt o rozliczeniu zwrotów wydawnictw, taką fakturę wystawia się wtedy do 120 dni od pierwszego dnia wydania towarów.
  3. Czynności związane z drukowaniem książek – nie później niż 90 dni od dnia wykonania tych czynności.
  4. Usługi takie jak:
  • najmu, dzierżawy, leasingu,
  • ochrony osób, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • powszechne- na wszystkie powyższe usługi można wystawić fakturę nie później niż z dniem upływu terminu płatności.

Faktury można również wystawić przed dokonaniem dostawy towaru bądź wykonaniem usługi ale nie mogą być wystawione przed 30 dniem od dostawy towary czy wykonania usługi.

Skutki wcześniejszego wystawienia faktury

Kiedy podatnik błędnie określi moment powstania obowiązku podatkowego, wtedy należny podatek zostanie rozliczony w niewłaściwym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji prowadzi to do zaniżenia zobowiązania podatkowego. Z drugiej strony może dojść do zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego za okres, w którym miało nastąpić poprawne wykazanie zobowiązania podatkowego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wcześniejsze wykazanie obowiązku podatkowego nie skutkuje obowiązkiem zapłacenia odsetek, jakie pojawiły się w wyniku przedwczesnego ujęcia należnego podatku. Powstała nadpłata zostaje zaliczona na zaległość podatkową z następnego okresu rozliczeniowego, co powoduje, że termin zostaje zachowany.

Późniejsze wykazanie obowiązku VAT

Późniejsze wykazanie obowiązku podatkowego VAT może być spowodowane między innymi wystawieniem faktury w kolejnym miesiącu, który następuje po dokonaniu dostawy towarów lub wykonaniu usługi. Faktura nie powinna być wystawiona w terminie powyżej 15 dni od dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy czy wykonania usługi. Nie powoduje to przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego. Podatnik jest zobowiązany zadeklarować obowiązek podatkowy w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi- dotyczy to ogólnych zasad powstania obowiązku podatkowego.

Skutki późniejszego wykazania obowiązku podatkowego VAT

Na uwadze należy mieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż, w przypadku czynności, które posiadają w ustawie szczególne momenty, podatnik nie może ich rozliczać na zasadach ogólnych. Wykazanie obowiązku podatkowego w późniejszym terminie, musi zostać natychmiast skorygowane przez podatnika. Następuje to poprzez złożenie korekty deklaracji VAT głównie za okres, w którym został zadeklarowany nieodpowiednie podatek należny za wykonywane czynności. Powinna zostać złożona także korekta deklaracji VAT, za okres, w którym został wykazany błędnie obowiązek. Co więcej, powoduje to narażenie podatnika na dodatkowe finansowe obciążenia. Musi zapłacić odsetki, które powstały w wyniki wystąpienia zaległości podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli podatnik zauważy błąd, jaki popełnił oraz automatycznie go skoryguje, nie zostaną nałożone na niego sankcje przez organ podatkowy. W przypadku, kiedy zakończona zostanie kontrola, a podatnik złożył korektę deklaracji, która zawierała uwzględnione nieprawidłowości oraz wpłaci należną kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci należną różnicę, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie 20% od kwoty zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia zwrotu różnicy podatku, podatku naliczonego czy różnicy podatku w stosunku do obniżenia należnego podatku za następne rozliczeniowe okresy.