Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe

Podjęcie decyzji o upadłości rozpoczyna całą procedurę, w czasie której może pojawić się wiele wątpliwości i jeszcze więcej niewiadomych. Oto jak przebiega postępowanie upadłościowe krok po kroku.

Wszczęcie procedury

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte wyłącznie na wniosek dłużnika lub jednego z wierzycieli. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest istnienie co najmniej dwóch wierzycieli. Jeśli wniosek będzie składany przez dłużnika, jego złożenie nie powinno nastąpić później niż w ciągu 30 dni od momentu, w którym stał się on niewypłacalny. We wniosku nie może zabraknąć uzasadnienia niewypłacalności i podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, pesel dłużnika oraz miejsca działalności. Wniosek może też złożyć wierzyciel. W obu przypadkach koszt złożenia wniosku jest stały i wynosi 1 tysiąc złotych.

Postanowienie sądu

Rozpoznaniem sprawy zajmuje się 3 sędziów właściwych dla miejsca, w którym dłużnik zarządza swoją działalnością. Wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza jednocześnie syndyka, sędziego komisarza oraz jego zastępcę, którzy będą brać udział w dalszych czynnościach upadłościowych. Postanowienie sądu jest wykonalne z dniem, w którym je wydano. Za ten sam dzień uznaje się datę upadłości przedsiębiorstwa.

Sąd może też oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli uzna, że dłużnik jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, a także w sytuacji, gdy jego majątek obciążony jest hipoteką.

Wydanie majątku syndykowi

Wierzyciel, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, powinien zgłosić wierzytelność na urzędowym formularzu. Ta czynność jest bezpłatna. Zgłoszony odpis wierzytelności przekazywany jest syndykowi przez sędziego-komisarza w terminie 2 tygodni. Zadaniem syndyka jest znalezienie potwierdzenia o zobowiązaniach dłużnika, który tuż po ogłoszeniu upadłości zobowiązany jest wydać syndykowi cały swój majątek wraz z pełną dokumentacją dotyczącą upadłej działalności. Dłużnik jest dodatkowo zobowiązany udzielać wszelkich informacji oraz wyjaśnień, które związane są z jego majątkiem. Jeśli dłużnik dopuszcza się ukrycia swojego majątku, sędzia-komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu.

Likwidacja upadłości

Kolejne czynności w postępowaniu upadłościowym obejmują dokonanie spisu inwentarza oraz oszacowanie masy upadłości. Syndyk tworzy sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, przygotowywany jest także plan likwidacyjny wraz z określeniem funduszy masy upadłości. Nieodłączną częścią procedury upadłościowej jest sporządzenie planu podziału oraz jego wykonanie pomiędzy wierzycieli. Jeżeli podzielone fundusze zaspokajają wszystkich wierzycieli, oznajmiają oni o przyjętym układzie, co ma prawomocne zatwierdzenie z rąk sędziego. Skutkiem zakończenia postępowania upadłościowego jest utrata bytu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną oraz wykreślenie jej statusu z rejestru sądowego.

Partnerem materiału jest Kancelaria Konieczny Wierzbicki – prawo upadłościowe i naprawcze.