Kto może starać się o dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy, którzy w swoim zakładzie pracy zatrudniają osoby niepełnosprawne mogą starać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON. Są to dodatkowe pieniądze z funduszu, które zostaną doliczone do wypłaty pracownika. Komu przysługuje, a komu nie dofinansowanie z PFRON?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON?

Zgodnie z artykułem 26 a-c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o dofinansowanie z PFRON może ubiegać się pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej. Co więcej, nie może zatrudniać więcej niż 25 osób na pełny etat. Jeśli z kolei zatrudnia powyżej 25 osób, to wskaźnik procentowy zatrudnianych osób niepełnosprawnych musi wynosić minimum 6%. Ponadto, przedsiębiorca nie może posiadać zaległości względem PFRON powyżej 100 złotych. Oprócz tego, na firmie nie może ciążyć wcześniejsza decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zwrotu pomocy, którą uznano za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem. Przedsiębiorstwo nie może także znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Kto nie wlicza się do liczby osób niepełnosprawnych?

W przypadku zatrudniania w firmie więcej niż 25 osób, aby dostać dofinansowanie z PFRON, wśród tych pracowników musi znajdować się min. 6% osób niepełnosprawnych. Kto zatem nie wlicza się do pracowników niepełnosprawnych? Będą to osoby przebywające na bezpłatnych urlopach, a także osoby niepełnosprawne, które zatrudnione są:

 • na umowę o pracę, która ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu,
 • ale przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • ale przebywają na urlopach wychowawczych,
 • ale odbywają służbę wojskową bądź zastępczą,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • ale nie świadczą pracy, gdyż uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,
 • ale przebywają na urlopach bezpłatnych.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Comiesięczne dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcy, który w szeregach swojej firmy posiada osoby niepełnosprawne z odpowiednim orzeczeniem zespołu, zajmującym się orzekaniem w sprawach o niepełnosprawności. Celem tego zespołu jest przyznanie takim osobom jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Pracodawca nie może zapomnieć również o zarejestrowaniu niepełnosprawnego pracownika w ewidencji PFRON. Oczywiście należy mieć na względzie fakt, że taka osoba musi być zarejestrowana zgodnie z prawem np. nie może podlegać świadczeniom emerytalnym. Za wyjątek uznaje się osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jednocześnie mające prawo do emerytury. Dofinansowanie z PFRON powinno wskazywać na efekt zachęty czy uatrakcyjnienie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Komu dofinansowanie z PFRON nie przysługuje?

Niektórym pracownikom nie przysługuje dofinansowanie z PFRON, będą to:

 • pracownicy zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • osoby z orzeczeniem lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby, które posiadają ustawowe prawo do emerytury,
 • osoby niepełnosprawne, które zostały zatrudnione w formie, jaka przewiduje wypłacanie pensji ze środków publicznych,
 • gdy częściowe wynagrodzenie przyznawane jest w ramach środków publicznych, osoba niepełnosprawna otrzymuje dofinansowanie jedynie na część wypłacaną ze środków firmowych.

Maksymalne kwoty dofinansowania z PFRON

Kwota dofinansowania z PFRON nie zmieniła się od 2014 roku. Co więcej, przysługuje nie tylko zakładom pracy chronionej, ale także pracownikom z otwartego rynku pracy. W skali miesiąca nie może ono natomiast przekroczyć 90% terminowo oraz rzeczywiście poniesionych wydatków za pracę. Pracodawca, który prowadzi działalność na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie uzyska dofinansowania większego niż 75% poniesionych wydatków na pracę. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnego stopnia niepełnosprawności wynoszą:

 • 2400 zł – st. niepełnosprawności znaczny ze schorzeniem specjalnym,
 • 1800 zł – st. niepełnosprawności znaczny bez schorzenia specjalnego,
 • 1725 zł – st. niepełnosprawności umiarkowany ze schorzeniem specjalnym,
 • 1125 zł – st. niepełnosprawności umiarkowany bez schorzenia specjalnego,
 • 1050 zł – st. niepełnosprawności lekki ze schorzeniem specjalnym,
 • 450 zł – st. niepełnosprawności lekki bez schorzenia specjalnego.

Prawidłowy wniosek o dofinansowanie z PFRON

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie z PFRON, pracodawca musi złożyć na formularzu WN-D. Ten formularz uzupełnia się z kolei o kolejny INF-D-P. Tam uzupełnia się informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności. Zarówno formularz WN-D, jak i INF-D-P można złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej. Należy to jednak zrobić w terminie nie późniejszym niż do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Następnie, w terminie do 25 dni od daty złożenia formularzy, oczywiście jeśli zostały sporządzone prawidłowo i były kompletne, zostaje przekazanie dofinansowania z PFRON.